Personbil med tilhengar

Grunnleggande opplæring

Trinn 1 vert dekka ved at du har opplæring i klasse B.

 • Opplæringa i klasse BE omfattar minst 7 timer.
 • For å få førarett i klasse BE, må du ta oppkøyring.

På det her trinnet skal du lære deg å bruke bil med tilhengar reint kjøreteknisk, til- og frakopling av tilhengar, rygging med tilhengar og å gjennomføre sikkerhetskontroll.

Individuell tilpasning

Antall køyretima du skal ta, må tilpassast det behovet du har og kor mykje du øvelseskøyre privat. Det er viktig å nå målet på trinnet.

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 2 blir avslutta med ein veiledningstime. Du og læraren skal saman vurdere om du har gode nok ferdigheiter til å begynne på trinn 3.

Oppkøyring

Oppkøyring tar du på ein trafikkstasjon, og du kan sjølv bestille time.

Køyretøy til prøva

 • Bilen du køyre opp med, skal ha tillatt totalvekt ikkje over 3500 kg og ha minst fire sitteplassar
 • Den må være godkjent av Statens vegvesen
 • Tilhengaren skal være minst like høg og brei som bilen, ha tillatt totalvekt på minst 1500 kg og være lasta med fleire kolli som til saman veg minst 300 kg
 • Summen av tillatt vekt for bil og tillatt vekt for tilhengar må være over 3500 kg
 • Dei fleste leiger bil av trafikkskulen

 


Trafikal del

På trinn 3 skal du lære å køyre sikkert og sjølvstendig med bil og tilhengar i variert trafikk.

Du lære blant anna:

 • å køyre tydelig, effektivt og økonomisk
 • å vurdere snuplassa, snumåtar og bruk av medhjelpar

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 blir avslutta med ein veiledningstime. Du og læraren skal saman vurdere om du har gode nok ferdigheiter til å begynne på trinn 4.

Kva prøva omfattar

Du må utføre tilkopling av tilhengar og kontroll før køyring når prøva startar. Du får ein sikkerhetskontrolloppgåve før du køyrer. Då kan du bli bedt om å kontrollere for eksempel lys, bremse, varsellamper eller noko anna. I tillegg må du forklare kva som kan være årsak eller følge dersom noko er feil.

Du køyre om lag 40 minutt under varierte veg- og trafikkforhold. Ruta du køyre, er fastsatt på førehand. Du må kople fra tilhengeren ved slutten av prøva.

Oppgåver mens du køyre

Du får beskjed i god tid om kvar du skal køyre. For det meste ber sensor deg om å køyre til stedsnavn som du finn skilt mot, men du blir óg bedt om å snu, parkere og rygge.


  Vurderinga sensor gjer

  Sensor vurdera om du har nådd måla godt nok til å trene vidare på eiga hand.

  • Det blir lagt vekt på at har god køyretøybehandling og greie å kjøre behagelig og økonomisk
  • Du må beherske snuing og rygging med tilhengar, og eventuell bruk av hjelp
  • Du må greie å være oppmerksom på veg- og trafikkforholda rundt deg, og dei spesielle utfordringane køyring med tilhengar gjer
  • Køyremåten skal være tydeleg og sikker, og gje god trafikkavvikling
  • Du må køyre forutsjåande, ta hensyn til andres behov og legge opp til samhandling med andre trafikantar

  Avsluttande opplæring

  I løpet av trinn 4 skal du bli så god at du kan køyre bil med tilhengar på en ansvarleg måte og i god samhandling med andre trafikantar.

  Du skal blant anna kunne:

  • velge køyremåtar med lav risiko
  • motverke at det skjer ulykke
  • være bevisst på korleis du kan forbedre deg som bilførar også etter at du har fått førarkortet

  Obligatorisk kurs i sikring og merking av last

  Kurset er på 2 timar og skal hjelpe deg til å forstå kor viktig det er å sikre og merke last, og lære måtar å sikre lasten på.

  Obligatorisk sikkerhetskurs på veg

  Kurset er på 3 timer. Her skal du blant annet få utvikle køyrekompetansen din og reflektere over erfaring med å køyre bil og tilhengar.

   
   
   

  Køyreskulen pliktar å følgje opplæringsplan vedteken av styresmaktene.


  Bestill køyretime hos oss i dag og kom i gang med sikker føraropplæring i trafikken.